Beperkte productgarantie

 

Kockelmann Lubricants garandeert dat de krachtens deze overeenkomst verkochte smeermiddelen, koelvloeistoffen, vetproducten of aftermarket brandstofadditieven van Texaco in overeenstemming zijn met de schriftelijke specificaties van Texaco voor deze producten en voldoen aan de op elk van deze producten van toepassing zijnde productprestatieclaims zoals schriftelijk uiteengezet op het door Texaco geautoriseerde productetiket en in de schriftelijke brochures en verkoopfaxen van Texaco die bestaan op het moment van verkoop van het product. Kockelmann Lubricants zal elk Texaco product dat niet aan deze garantie voldoet naar eigen keuze kosteloos vervangen of de aankoopprijs terugbetalen.

Bovendien vergoedt Kockelmann Lubricants de kosten van reparatie van schade (alleen onderdelen en arbeidsloon) aan uw gedekte apparatuur als de schade rechtstreeks is veroorzaakt door het niet voldoen van het Texaco product aan de specificaties of schriftelijke productprestatieclaims, mits Kockelmann Lubricants voldoende documentatie wordt overlegd waaruit blijkt:

  • de apparatuur voldoet aan en is gebruikt overeenkomstig de specificaties van de fabrikant voor de apparatuur en is gebruikt onder normale bedrijfsomstandigheden en overeenkomstig de gebruiksaanwijzing en de beperkingen van de fabrikant, met inbegrip van snelheid, belasting en temperatuur; en
  • De eenheid is onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, met inbegrip van de naleving van de aanbevelingen inzake productkeuze, controle en aftappen. Bij gebruik van andere dan de door Kockelmann aanbevolen additieven kan de garantie komen te vervallen. Voor apparatuur die wordt onderhouden volgens een door de fabrikant aanbevolen verlengde verversingsprogramma, moet u periodieke analyses van het Texaco-product uitvoeren om de optimale verversingsintervallen te voorspellen en de werking van de apparatuur te controleren.

Om aanspraak te kunnen maken op reparatie onder deze garantie, dient u Kockelmann Lubricants binnen dertig (30) dagen na het defect van de apparatuur hiervan op de hoogte te stellen en documentatie te overleggen waaruit blijkt dat de apparatuur is onderhouden volgens de door de fabrikant aanbevolen intervallen. U moet ook een monster van het Texaco-product van de defecte apparatuur overleggen en Kockelmann toestaan de apparatuur en defecte onderdelen op verzoek te inspecteren en te testen.

KOCKELMANN LUBRICANTS GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, BUITEN DIE BESCHREVEN IN DEZE GARANTIE. KOCKELMANN LUBRICANTS WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. KOCKELMANN LUBRICANTS IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE HIERONDER VERKOCHTE TEXACO PRODUCTEN.