Allgemeine verkaufsbedingungen

 

1. Al onze facturen zijn betaalbaar op de gestelde vervaldag. Achterstand in de betaling verplicht de klant automatisch zonder voorafgaande ingebrekestelling tot betaling van een contractuele interest van 12% ‘s jaars op de verschuldigde bedragen.

2. Indien de betaling van de factuur op de vervaldag achterwege blijft, zal het totale factuurbedrag of het schuldsaldo benevens de voormelde interest worden vermeerderd met 15% of minimum 75,00 € als overeengekomen vaste vergoeding voor niet-betaling van de factuur op de gestelde vervaldag.

3. Indien een factuur niet op de vervaldag betaald is, verliezen alle andere niet vervallen facturen het genot van de toegestane termijn en worden ze zonder ingebrekestelling onmiddellijk eisbaar zelfs als er een niet vervallen wissel voor is opgemaakt.

4. Zolang zij niet volledig zijn betaald, blijven de geleverde goederen onze eigendom. De levering van de goederen houdt de overdracht van de risico’s aan de klant in. Vanaf de levering staat de klant in voor de bewaking van en het toezicht op de verkochte goederen en is hij verantwoordelijk voor de schade die deze zouden veroorzaken. Bij terugname van goederen worden de geleden waardeverliezen afgetrokken van de door de klant betaalde voorschotten.

5. Klachten in verband met facturen moeten schriftelijk worden geformuleerd, op straffe van nietigheid, binnen acht dagen volgend op de verzending van de factuur.

6. Alleen de rechtbanken van Vielsalm of Marche-en-Famenne zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat tussen de klant en ons mocht rijzen, ongeacht de plaats van afsluiting of uitvoering van het contract. KOCKELMANN LUBRICANTS BVBA kan echter voor de Rechtbank van de woonplaats van zijn klant dagvaarden. Het belgische recht is van toepassing.